Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r.:

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pokój nr 1,

– elektronicznie za pośrednictwem  platformy  ePUAP,

– pocztą tradycyjną na adres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

 1. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek przysługuje w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” tj. dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalny dodatek będzie wynosić 20 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

wzór wniosku dodatek osłonowy 2024

Może Ci się również spodoba

Skip to content