Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Wcisło.
 • E-mail: d.wcislo@gminakrasnik.pl
 • Telefon: 81 4587099

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kraśnik
 • Adres: ul. Kościuszki 24
  23-200 Kraśnik
 • E-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl
 • Telefon: 81 884 37 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku usytuowane jest przy drodze wjazdowej od ulicy Tadeusza Kościuszki prowadzącej do parkingu za budynkiem (Kościuszki 24). Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W pobliżu wejścia głównego znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje zajmowane przez GOPS znajdują się na parterze i istnieje możliwość wjechania do nich wózkiem inwalidzkim za wyjątkiem pokoju nr 1. Wszystkie drogi dojścia do budynku utwardzone są kostką brukową. Drogi dojścia nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

 

Skip to content