Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku – edycja 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku – edycja 2023

 1. Wymagania niezbędne:
  Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba:
  1.Posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
  w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  lub
  2.posiadająca co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnychw formie wolontariatu
  lub
  wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby nie będące członkami rodziny uczestnika (za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństw, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem)
 2. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:
  1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
  2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
  3. empatia;
  4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
  5. odporność na sytuacje stresowe;
 3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
  Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
  1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
  2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
  3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
  4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content