Stypendia socjalne

Stypendia szkolne

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Kraśnik i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub  długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym na terenie Gminy Kraśnik:
  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  1. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z upośledzaniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  1. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  1. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 3. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej),
 4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wliczamy:

jednorazowego świadczenia socjalnego (np. becikowe, jednorazowy dodatek z tyt. urodzenia dziecka), wartości świadczeń w naturze, świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, zasiłku celowego oraz już otrzymywanego stypendium szkolnego lub motywacyjnego oraz zasiłku szkolnego, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla osób represjonowanych z powodów politycznych oraz świadczeń wychowawczych (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń z tytułu Karty Polaka.

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium

UCZEŃ/SŁUCHACZ UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni poświadczające fakt uczęszczania ucznia/słuchacza do szkoły/kolegium/ośrodka

OSOBA PRACUJACA

1.Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

2.W przypadku umowy zlecenia, o dzieło – umowa, rachunek

OSOBA BEZROBOTNA

1.Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku, wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

2.Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS

Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny).

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

Odcinek emerytury/renty lub decyzja o przeliczeniu emerytury/renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

1. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z właściwego miejscowo Urzędu Gminy.

2. Umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego.

3. Odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień (odejmujemy wyłącznie składkę płaconą za właścicieli gospodarstwa rolnego – składki za domowników nie mogą być odliczane od dochodu).

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

1.Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika lub decyzja o funduszu alimentacyjnym

2.Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)

ALIMENTY ŚWIADCZONE NA RZECZ INNYCH OSÓB

Oświadczenie przekazującego o wysokości przekazanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

1. Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1.Działalność opodatkowana na zasadach ogólnych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w roku poprzednim,  oświadczenie podatnika – jeżeli działalność rozpoczęta w bieżącym roku

2.Działalność opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie podatnika o wysokości dochodu netto

UTRATA DOCHODU

Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.np. świadectwo pracy.

Skip to content