Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Grafika promująca fundusz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

W ramach realizacji projektu usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą w szczególności polegać m.in. na : wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce; zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021”

Informacja o naborze do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i jest finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza, nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

Kluczowe informacje o programie

Cel: Wprowadzenie usługi asystenta  osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci: Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Kto może zostać asystentem?
a) Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
b) Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
c) Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

Na czym będą polegać usługi asystenta?
1. Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
2. Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
● wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe)
● zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
● załatwieniu spraw urzędowych
● nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
● korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

Kiedy asystent może świadczyć usługi?
a) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
b) Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 Asystentom oferujemy:
● Wynagrodzenie

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Sposób zgłoszenia do programu:
1. Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz podpisanej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.
2. Samodzielne wskazanie przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta

CZAS TRWANIA PROGRAMU: do 31 grudnia 2021r.

Uwaga: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Dokumenty do pobrania:
Karty-zgloszenia-do-Programu-edycja-2021
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content