Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza nabór osób do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać. Zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2023r., poz.901 ze zm.) za osobę samotną uznaje się osobę, która:

  • prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe,
  • nie pozostaje w związku małżeńskim,
  • nie posiada zstępnych ani wstępnych,

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu, powinny obejmować swoim zakresem:

  • wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego,
  • zakres wykonywanych czynności powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Osoba realizująca usługi sąsiedzkie musi spełniać minimalne wymagania :

1)  jest pełnoletnia,

2)  nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,

5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

7)  została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której sa świadczone usługi sąsiedzkie,

8)  została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, tel. 81 458 70 88.

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content