Nabór wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, iż z dniem 1 września 2021r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 – czyli stypendiów socjalnych, które są udzielane uczniom z rodzin o niskich dochodach na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym. Przyjmowanie wniosków kończy się 15 września 2021r. Termin 15 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest terminem ostatecznym.

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
  • uczniowi, który wraz rodziną mieszka na terenie gminy Kraśnik.

Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskiwanego dochodu na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 (parter, pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  81 4587077.

Więcej informacji: 

Stypendia socjalne

 

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content